ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่42

  เข้าระบบ  
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

  แบบสำรวจ  
ท่านเห็นว่าสถานที่ฝึกภาคสนามปีนี้มีความเหมาะสมหรือไม่
เหมาะสมแล้ว
ควรเปลี่ยนสถานที่ฝึกภาคสนามใหม่

  นาฬิกา  

  สมาชิกขณะนี้  
บุคคลทั่วไป: 6
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 888
สมาชิกล่าสุด: baraku01

  ข้อความสั้น  
ชื่อ:

ข้อความ:
รหัสลับ: 67a0b
กรอกรหัส:*
ช่วยเหลือ

นรนศท
02. กันยายน 2014 00:24:42
ชั้นปีที่1เรียนเทอม1ถึงวั
นที่เท่าไรครับ


นักเรียนนศท.
30. สิงหาคม 2014 20:34:18
ปีนี้จังหวัดสตูลเรียนวันท
ี่เท่าไรครับ


นักเรียน
30. สิงหาคม 2014 01:04:39
อยากเรียน นศท สอบหลายรอบไม่ติด

เชาวฤทธิ์ พูนแก้ว
27. สิงหาคม 2014 22:15:08
ในกรณีที่เรามีรายชื่อแต่ง
ตั้งในปีนี้แต่เรามีความจำ
เป็นที่ไม่สามารถไปประดับย
ศได้แล้วเราสามารถยื่นความ
จำนงไปในปีหน้าได้ปล่าวครั
บ // แล้วกำหนดการในที่ทีประดับ
ยศสามารถดูได้ที่ไหนคร


admin
25. สิงหาคม 2014 17:08:07
คำตอบคือ ให้ นศท.เข้าเวปไซต์ นรด.ดูคำสั่งแต่งตั้งยศว่า
เป็นคำสั่งที่เท่าไหร่ ลำดับที่ของเรา แล้วมาแจ้งที่ ฝ่่ายกำลังพล ศฝ.นศท.มทบ.42 เพื่อขอรับเอกสาร ที่มีการรับรองสำเนาถูกต้อ
งแล้ว ครับ


เชาวฤทธิ์ พูนแก้ว
20. สิงหาคม 2014 05:45:47
ขอรบกวนสอบถามเรื่องคำสั่ง
แต่งตั้งยศว่าที่ร้อยตรีหน
่อยครับว่าเราจะขอได้ที่ไห
นครับคือว่าผมจบ รด.จาก ศฝ.นศท.มทบ.42เมื่อปี52ครั
บและยื่นเอกสารขอแต่งตั้งย
ศเมื่อปี53ครับ ภูมิลำเนาตามบัตร


admin
05. สิงหาคม 2014 17:20:32
เรื่องรถ-รับส่ง นศท.ขอให้ผู้ปกครอง ประสานกับสถานศึกษา โดยตรงเลยครับ

ผู้ปกครอง
02. สิงหาคม 2014 23:22:10
อยากรบกวนช่วยประสาน ว.เทคนิคหาดใหญ่ ในการหารถรับส่ง นศท.วันที่ต้องไปเรียนได้ม
ั้ยคะ เด็กๆต้องขับรถมอเตอร์ไซด์
ไปกันเอง อันตรายมาก หรือไม่ขอเบอร์ที่ติดต่อเร
ื่องนี้ได้โดยตรงด้วยค่ะ เนื่องจากไม


admin
30. กรกฎาคม 2014 17:04:54
การทดสอบเป็นรายวิชา การสอบเอาผลรวมครับ

นร
30. กรกฎาคม 2014 00:26:02
นศท. เวลาทดสอบ เค้าเอา เกรดเฉลี่ยป่าวครับ

ข้อความทั้งหมด

  ข่าว  
 • ค่านิยม 12 ประการ
  สิงหาคม 26 2014 16:37:28

   

  การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติ ให้มีค่านิยมไทย 12 ประการ

  1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

  2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 

  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 

  4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 

  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 

  6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ 

  7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย

  8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

  9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ 

  10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ 

  12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

   

    • กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียริติ
  สิงหาคม 18 2014 21:48:16

   
                      ศฝ.นศท.มทบ.42 จัด นศท.ชั้นปี่ 1-3 จากสถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกับสมาคมเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน จ.สงขลา ส่วนราชการ องค์กรต่างๆ ร่วมกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงพระชนมพรรษา 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยการปลูกหญ้าแฝก ไม้มงคล และไม้ยืนต้น เมื่อ 1 ส.ค.57 เวลา 0830- 1230 ณ โรงเรียนบ้านนาลึก ม.3 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

 • กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน
  สิงหาคม 15 2014 23:01:47
                       
   
  ศฝ.นศท.มทบ.42    จัดรถยนต์บรรทุกน้ำ สนับสนุนแก้ภัยแล้งให้กับประชน ตามโครงการกองทัพบกช่วยเหลือประชาชน เมื่อ 5-8 ส.ค.57 และ 18-22 ส.ค.57 ในพื้นที่ อบต.คูขุด อ.สิงหนคร จ.สงขลา
   
   
   

           
   
   
 • กิจกรรมวันแม่
  สิงหาคม 13 2014 22:47:46
  กิจกรรมวันแม่
  เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2557 ศฝ.นศท.มทบ.42 จัดกำลังพล และ นศท.ชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 2300 นายร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรต่างๆ และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่, อ.เมือง จ.สงขลา


 • ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหาร
  สิงหาคม 06 2014 17:16:16

        

                 พันเอกสุรชัย  เชยกลิ่น ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.42 เป็นประธานการประชุม ผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ของจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อชี้แจง ระเบียบ -ข้อบังคับ,สิทธิ - หน้าที่และการปฏิบัติต่าง ๆ ของนักศึกษาวิชาทหาร ตามนโยบายของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดยประชุมผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหาร กลุ่มวันจันทร์ วันอังคาร  ในวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00 - 12.00 นาฬิกา และผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหาร กลุ่มวันพุธ พฤหัส  ศุกร์  ในวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557เวลา 08.00 – 12.00 นาฬิกา ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 42  ค่ายพระปกเกล้า ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา • ศฝ.นศท.มทบ.42 ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น
  สิงหาคม 01 2014 20:35:35

  ศฝ.นศท.มทบ.42 ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น             

                             ศฝ.นศท.มทบ.42 ขอชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องใช้ที่ตั้ง ศฝ.นศท.มทบ.42 เป็นสถาน ที่ฝึก นศท.ของจังหวัดสงขลา เพียงแห่งเดียว

                       • ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล
  กรกฎาคม 31 2014 22:33:19

  พ.ต.ธีระวัฒน์  ชูสม อจ.วิชาทหารราบ ศฝ.นศท.มทบ.42 เป็นผู้แทนหน่วย พร้อมด้วยครูฝึก และนศท.ชั้นปีที่ 2 จาก ร.ร.มหาวชิราวุธ จำนวน 120 นาย เข้าร่วมกับเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ส่วนราชการ เอกชน ประชาชนทั่วไป จัดพุ่มผ้าป่าอนุโมทนาถวายวัด ในกิจกรรม  ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล  เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ   เมื่อ 24  ก.ค. 57  ณ วัดเขาแก้ว        ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา • ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง
  กรกฎาคม 30 2014 17:50:27

  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหาร

      

                  

                                                                

                                                                                        
 • พิธีไหว้ครู
  กรกฎาคม 25 2014 22:35:30

  พิธีไหว้ครูและประดับเครื่องหมายนักศึกษาบังคับบัญชา กลุ่มวันศุกร์                                                                              พ.ท.สุจินต์  รวดเร็ว  ผบ.หน่วยฝึก ศฝ.นศท.มทบ.๔๒ เป็นประธานใน พิธีไหว้ครู และประดับเครื่องหมาย นักศึกษาบังคับบัญชา นศท.ชั้นปีที่ ๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อ ๒๕ ก.ค.๕๗ เวลา ๑๔๐๐ ณ ศาลา ศฝ.นศท.มทบ.๔๒ ค่ายปกเกล้า อ.เมือง จ.สงขลาโดยมี ครูฝึกและ ผกท.ร่วมพิธี

    • พิธีไหว้ครู
  กรกฎาคม 25 2014 00:02:31

  พิธีไหว้ครู และประดับเครื่องหมายนักศึกษาบังคับบัญชา กลุ่มวันพฤหัส

  พ.ท.ศักดิ์สม  พรหมแพทย์ หน.สกศ.ศฝ.นศท.มทบ.๔๒ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู และประดับเครื่องหมาย นักศึกษาบังคับบัญชา นศท.ชั้นปีที่ ๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อ ๒๑ ก.ค.๕๗ เวลา ๑๔๐๐ ณ ศาลา ศฝ.นศท.มทบ.๔๒ ค่ายพระปกเกล้า อ.เมือง จ.สงขลาโดยมี ครูฝึกและ ผกท.ร่วมพิธี

   

    • พิธีไหว้ครู
  กรกฎาคม 24 2014 23:36:07
  พิธีไหว้ครู และประดับเครื่องหมายนักศึกษาบังคับบัญชา กลุ่มวันพุธ

  พ.ท.จำเริญ  บุญมี รอง ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๔๒  เป็นประธานในพิธีไหว้ครู และประดับเครื่องหมาย นักศึกษาบังคับบัญชา นศท.ชั้นปีที่ ๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อ ๒๔ ก.ค.๕๗ เวลา ๑๔๐๐ ณ ศาลา ศฝ.นศท.มทบ.๔๒ ค่ายพระปกเกล้า อ.เมือง จ.สงขลาโดยมี ครูฝึก และ ผกท.ร่วมพิธี

   

     หน้า 1 จาก 8 1 2 3 4 > >> • ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.42 ค่ายพระปกเกล้า ถ.สงขลา-นาทวี
  เลขที่ 187 หมู่5 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา  90000
  โทรสาร 074-336-045 และ 074-336-047


  1208764 ผู้เข้าเยี่ยมชม iWebPack