ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่42

    เข้าระบบ    
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

    แบบสำรวจ    
ท่านเห็นว่าสถานที่ฝึกภาคสนามปีนี้มีความเหมาะสมหรือไม่
เหมาะสมแล้ว
ควรเปลี่ยนสถานที่ฝึกภาคสนามใหม่

    สุ่มอัลบั้มภาพ    


พิธีการฝึกภาคปกติประจำปี 2558

    นาฬิกา    

    สมาชิกขณะนี้    
บุคคลทั่วไป: 2
ไม่มีสมาชิกขณะนี้

สมาชิกทั้งหมด: 1,020
สมาชิกล่าสุด: CSCCA

บทความ: ระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
 • การดำเนินการรับรายงานตัว

 • การดำเนินการรับสมัคร จะต้องดำเนินการตามลำดับในเรื่องต่างๆ ดังนี้

 • ข้อปฏิบัติของสถานศึกษาวิชาทหาร เมื่อได้รับบัญชีรายชื่อประกาศมีสภาพเป็นนักศึกษาวิชาทหาร

 • ระเบียบว่าด้วย การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร พ.ศ.2553

   


 • รูปแบบปัญหาภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

   รูปแบบปัญหาภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

    • หลักฐานการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร

     1. ใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร (แบบพิมพ์ ทบ.349-001) (รด.1) ให้รับจากสถานศึกษาวิชาทหารที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่

                  2. รูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซม.แต่งเครื่องแบบนักเรียน หรือนักศึกษา หน้าตรง ไม่สวมหมวก จำนวน 1 รูป (สี หรือ ขาว-ดำ)

                  3. หลักฐานแสดงผลการสำเร็จการศึกษาชั้นมัทธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ซึ่งมีระดับคะแนนเฉลี่ย 2 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่าที่กองทัพบกกำหนด โดยหัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหาร หรือผู้ที่หัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหารมอบอำนาจให้เป็นผู้รับรองคะแนนเฉลี่ยในหลักฐาน

                  4. สำเนาทะเบียนบ้านปัจจุบัน เฉพาะตัวผู้สมัครคนเดียว หรือถ่ายเอกสารจากฉบับเจ้าของบ้าน จำนวน 1 ฉบับ โดยมีเจ้าบ้าน หรือผู้แทนสถานศึกษาวิชาทหารเป็นผู้รับรองสำเนาถูกต้อง

                  5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

                  6. ในช่องคำรับรองของสถานศึกษาในใบสมัคร ต้องให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหาร เป็นผู้ลงนามรับรองความประพฤติ, รับรองว่าจะปกครองให้นักศึกษาวิชาทหารอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และจะให้มีความสะดวกในการศึกษาวิชาทหารของผู้สมัครตามที่กองทัพบกกำหนด ตลอดจนรับรองการกรอกข้อความในใบสมัครว่าเป็นความจริงด้วยตนเอง

                  7. บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายจะต้องลงนามยินยอมในใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารด้วยตนเอง ผู้อื่นจะลงนามแทนมิได้

                  8. ใบรับรองแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ รับรองว่ามีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ แข็งแรง ซึ่งออกให้ไม่เกิน 30 วันก่อนวันรับสมัคร

                  9. นักศึกษาที่ขอผ่อนผันไว้ ต้องนำหลักฐานการขอผ่อนผันมาแสดงด้วย

   


 • หลักฐานการรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร

    • ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.42 ค่ายพระปกเกล้า ถ.สงขลา-นาทวี
  เลขที่ 187 หมู่5 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา  90000
  โทรสาร 074-336-045 และ 074-336-047


  8643231 ผู้เข้าเยี่ยมชม iWebPack